Kontakt
85 730 47 87

LICYTACJE

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Grzegorz Capała na
podstawie przepisu art. 953 w związku z art. 1066 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w
Bielsku Podlaskim mającego siedzibę pod adresem ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie
się pierwsza licytacja:

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Bohaterów
Września, obręb ewidencyjny 002, Studziwody. Działka gruntu oznaczona jest nr geod. 199/2 i
ma powierzchnie 3709 m2. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w
budowie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 187,64 m 2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1P/00085536/7
Licytacja wyznaczona została w celu podziału majątku wspólnego.
Suma oszacowania wynosi 389.827,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy
oszacowania i wynosi 292.370,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 38.982,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia
powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz
przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego,
wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w
dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.